Untitled Document

Adatkezelési tájékoztató

I. Bevezető

 

A Casada Hungary Kft. elkötelezett a személyes adatok védelmének biztosítása iránt és nagy hangsúlyt fektet a törvényi- és egyéb jogi előírások betartására, így a GDPR (az Európai Unió adatvédelmi rendelete) és a hazai jogszabályok rendelkezései tekintetében is mindent megtesz a megfelelő adatkezelési gyakorlat fenntartása, illetve a kapcsolódó külső- és belső folyamatok ellenőrzése, a minőségbiztosítás érdekében.

A Casada Hungary Kft. adatkezelési alapelvei és gyakorlata kiemelten összhangban van az alábbi, adatvédelemmel kapcsolatos EU-s rendelettel és hatályos hazai jogszabályokkal:

 • Az Európai Unió adatvédelmi rendelete (az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendelete az Európai Parlament és a Tanács természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról -- továbbiakban: GDPR)
 • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Info tv.)
 • 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.)
 • 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről (Fgytv.)
 • 2000. évi C. törvény a számvitelről (Sztv.)
 • 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker tv.)
 • 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.)

Jelen dokumentum - az Európai Unió és a hazai jogszabálynak megfelelő - részletes tájékoztatást nyújt Önnek az Ön személyes adatainak kezeléséről, az Ön jogairól és a Casada Hungary Kft. általi adatkezelési gyakorlatról.

II. ADATKEZELŐ:

 

Casada Hungary Kft.             

(Casada Hungary Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság)

 

Székhely:  7622 Pécs, Siklósi út 22.
Telefon: 06-72/551-781
Fax:     06-72/551-556
E-mail:  office@casada.hu
Honlap: https://casada.hu
Adószám:  11547356-2-02
Közösségi adószám:  HU11547356
Cégjegyzék szám:  02-09065248
Európai Egyedi Azonosító: HUOCCSZ.02-09-065248

A székhely szerinti illetékes vitarendezési testület: Baranya Megyei Békéltető Testület (7625 Pécs, Majorossy I.u. 36.)

 

III. FOGALMAK:

 

(A zárójelben feltűntetett számok a GDPR 4. cikke szerinti azonosítók)

 

1. Személyes adat

 

A GDPR 4. cikke szerint (1): „azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.”
Pl. Név, lakcím, helymeghatározás, Online azonosító, Egészségügyi infók, Jövedelem, Kulturális/politikai, stb.

 

2. Személyes adatok különleges kategóriái (GDPR 9. cikkely)

 

A faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok kezelése tilos. (kivétel: 9. cikkely (2) bekezdésben meghatározott esetekben, pl.: érintett kifejezett hozzájárulása)
(13) „genetikai adat”: egy természetes személy örökölt vagy szerzett genetikai jellemzőire vonatkozó minden olyan személyes adat, amely az adott személy fiziológiájára vagy egészségi állapotára vonatkozó egyedi információt hordoz, és amely elsősorban az említett természetes személyből vett biológiai minta elemzéséből ered;
(14) „biometrikus adat”: egy természetes személy testi, fiziológiai vagy viselkedési jellemzőire vonatkozó minden olyan sajátos technikai eljárásokkal nyert személyes adat, amely lehetővé teszi vagy megerősíti a természetes személy egyedi azonosítását, ilyen például az arckép vagy a daktiloszkópiai adat;
(15) „egészségügyi adat”: egy természetes személy testi vagy pszichikai egészségi állapotára vonatkozó személyes adat, ideértve a természetes személy számára nyújtott egészségügyi szolgáltatásokra vonatkozó olyan adatot is, amely információt hordoz a természetes személy egészségi állapotáról

 

3. Adatkezelés

 

ADATGYŰJTÉS / ADATTÁROLÁS / ADATOK FELHASZNÁLÁSA
(2) „A személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés”
(3) „az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából.
(4) „profilalkotás”: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják”

 

4. Álnevesítés

 

(5) „a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni”

 

5. Nyilvántartási rendszer

 

(6) „a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető”

 

6. Az érintett hozzájárulása

 

(11) „az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez”

 

7. Adatkezelő

 

(7) „Az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza”.

 

8. Adatfeldolgozó

 

(8) „Az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.”

 

9. Címzett

 

(9) „az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e.”

 

10. Harmadik fél

 

(10) „az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak”

 

11. Adatvédelmi incidens

 

A GDPR Preambuluma (85. pont) rögzíti, hogy "az adatvédelmi incidens megfelelő és kellő idejű intézkedés hiányában fizikai, vagyoni vagy nem vagyoni károkat okozhat a természetes személyeknek, többek között

- a személyes adataik feletti rendelkezés elvesztését, vagy a jogaik korlátozását,

- a hátrányos megkülönböztetést,

- a személyazonosság-lopást vagy a személyazonossággal való visszaélést,

- a pénzügyi veszteséget,

- az álnevesítés engedély nélküli feloldását,

- a jó hírnév sérelmét,

- a szakmai titoktartási kötelezettség által védett személyes adatok bizalmas jellegének sérülését, illetve

-a szóban forgó természetes személyeket sújtó egyéb jelentős gazdasági vagy szociális hátrányt."

(12) „a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi”

 

12. Kötelező erejű vállalati szabályok

 

(20) „a személyes adatok védelmére vonatkozó szabályzat, amelyet az Unió valamely tagállamának területén tevékenységi hellyel rendelkező adatkezelő vagy adatfeldolgozó egy vagy több harmadik országban a személyes adatoknak az ugyanazon vállalkozáscsoporton vagy közös gazdasági tevékenységet folytató vállalkozások ugyanazon csoportján belüli adatkezelő vagy adatfeldolgozó részéről történő továbbítása vagy ilyen továbbítások sorozata tekintetében követ”

További információkat a GDPR rendeletben olvashat: https://www.adatvedelmirendelet.hu/a-rendelet-szovege/

 

IV. A kezelt adatok köre, az adatkezelés (célja, jogcíme, időtartama)

 

A Casada Hungary Kft. számára történő minden adatszolgáltatás önkéntes, kizárólag az üzleti kapcsolat fenntartása és az Adatvédelmi tájékoztatóban említett célok érdekében, a személyes adat tulajdonosa által tett hozzájárulás alapján, annak mértékben történik. Az adatok rendelkezésre bocsátása a személyes adat tulajdonosának felelőssége.
A hagyományos, illetve WEB Shop-on keresztül történő értékesítés során összegyűjtött és rögzített, illetve a regisztráció során megadott személyes adatok hirdetési és marketingkampányokkal kapcsolatos tájékoztatás céljából is feldolgozásra kerülnek.
Ez a tevékenység az Adatkezelő jogos érdeke, hiszen a Casada Hungary Kft. arra törekszik, hogy tájékoztassa Önt a termékeiről, szolgáltatásairól és ajánlatairól, valamint, hogy fenntartsa Önnel az üzleti kapcsolatot.
Személyes adatai csak abban az esetben kerülnek felhasználásra, ha ahhoz Ön előzetesen hozzájárult. Ezen hozzájárulás alapján Ön további információkat kaphat e-mailben, SMS-ben vagy telefonon.
A Casada Hungary Kft. minden tőle telhetőt megtesz a tudomására jutott személyes adatok biztonsága érdekében, védi azokat a jogosulatlan hozzáférésektől, a nyilvánosságra hozataltól, törléstől vagy megsemmisüléstől. Szigorú titoktartási és szolgáltatási szerződések biztosítják, hogy minden esetben az adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően történjen az adatkezelés/adatfeldolgozás. A Casada Hungary Kft. személyes adatot harmadik félnek a Casada Hungary Kft. kizárólag törvényben meghatározott esetekben és módon ad át (jogszabályon alapuló hivatalos megkeresések).
Az "Adatkezelési tájékoztató" egyes verziói közül mindenkor a WEB oldalon (https://casada.hu/adatkezelesi-tajekoztato/, illetve https://casada.hu/reszletes-adatkezelesi-tajekoztato/) publikált változat tekintendő hatályosnak.

Tájékoztatjuk, hogy amennyiben az egyes szolgáltatások igénybevételéhez megjelölt személyes adatokat nem adja meg, akkor azokat nem tudja igénybe venni.

A Casada Hungary Kft. a hagyományos, illetve WEB Shop-on keresztül történő értékesítés során rögzített, illetve a regisztráció során megadott személyes adatokat az általános szerződési feltételek elfogadását követően, az Ön által adott felhatalmazás keretein belül dolgozza fel, az adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) és b) pontján, valamint az Info tv. 6. § (4) bekezdésén (szerződés teljesítése) alapul.

Egyéb indokoltság (törvényben megfogalmazott előírások, folyamatban lévő egyeztetések, jogi ügyletek, stb.) hiányában az ügyfelekkel kapcsolatos adatokat a Casada Hungary Kft. 3+1 év után archiválja, 3+1 év után törli a nyilvántartásából.

 

IV/1. Offline értékesítés, regisztráció, illetve ügyfélkapcsolat (üzleti kapcsolat) létesítése és annak fennállása során kezelt adatok

 

 

a. Értékesítés, egyeztetés, kiszállítás


A kezelt adatok köre: Vásárló neve, szállítási cím, telefonszám, mobil szám, e-mail cím (továbbá vállalkozás esetén a cég adatai)
Továbbá részletfizetési megállapodás esetén: anyja neve, személyi igazolvány száma, adószám (valamint a részletfizetésre vonatkozó információk)
Az adatkezelés jogalapja: szerződésen alapuló adatkezelés (Info tv. 6. § (4) bekezdés)
Az adatkezelés célja: Értékesítés, üzleti kapcsolat létesítése, kiszállítási cím és várható kiszállítási időpont rögzítése, az egyes kapcsolattartási csatornák kiválasztása és engedélyezése
Az adatkezelés időtartama:

 • A szerződés/kapcsolattartás és számla tekintetében (a könyvviteli elszámolást alátámasztó számviteli bizonylatok) a törvényben előírt iratmegőrzési idő: 8+1 év
 • Az egyes kapcsolattartási csatornák esetén, azzal összefüggésben az adatkezelés a hozzájárulás visszavonásáig

Adattovábbítás:

 • bizonyos termékek megvásárlása, valamint a termék speciális beállításainak személyre szabott letöltési lehetőségére vonatkozó igénye esetén a Casada Hungary Kft. anyavállalata (Casada International GmbH, 33104 Paderborn, Germany, Obermeiers Feld 3, tel.: +49 05254 931249-0, fax: +49 05254 931249-9, mail info@casada.com), illetve a gyártó cég felé a következő adatok kerülnek továbbításra: e-mail cím
 • banki hitelkonstrukció, illetve részletfizetési igény esetén a következő pénzügyi szolgáltató felé történik adattovábbítás: Magyar Cetelem Bank Zrt (1062 Budapest, Teréz körút 55-57. Tel. (061) 458-6070)

Adatfeldolgozó: Könyvelési- és bérszámfejtési szolgáltató, illetve Marketing szolgáltató felé (részleteket ld. az Adatfeldolgozók c. pontban)
Az adatszolgáltatás módja: önkéntes

 

b. Regisztráció


A kezelt adatok köre: Név, keresztnév/megszólítás, cím, telefonszám, mobil szám, születési dátum, e-mail cím
Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása (Info tv. 5. § (1) bekezdés a) pontja)
(online regisztráció esetén továbbá: az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. §-a)
Az adatkezelés célja: Üzleti kapcsolat létesítése, ügyfélkapcsolat fenntartása, hirdetési- és marketingkampányokkal kapcsolatos tájékoztatás
Az adatkezelés időtartama: A hozzájárulás visszavonásáig
Adattovábbítás: Nem történik
Adatfeldolgozó: Könyvelési- és bérszámfejtési szolgáltató, illetve Marketing szolgáltató felé (részleteket ld. az Adatfeldolgozók c. pontban)
Az adatszolgáltatás módja: önkéntes

 

c. A Casada Hungary Kft. által meghirdetett állásokra történő jelentkezés


A kezelt adatok köre:  Név, cím, e-mail cím, telefonszám, születési hely, idő, anyja leánykori neve, neme, adóazonosító, iskolai végzettsége, szakmai tapasztalat, közösségi portál fiók (LinkedIn, Facebook, Twitter - opcionális), önéletrajzban, motivációs levélben megadott egyéb adatok.
Az adatkezelés jogalapja: Az érintett önkéntes hozzájárulása (Info tv. 5. § (1) bekezdés a) pontja)
Az adatkezelés célja: A Casada Hungary Kft. által meghirdetett álláspályázatra történő jelentkezés, kiválasztási folyamatban történő részvétel, a Casada Hungary Kft. saját toborzási nyilvántartásában történő rögzítés. A személyes adatok kezelésének célja az új munkatársaink keresése és kiválasztása.
A pályázó által használható jelentkezési csatornák:
- személyesen leadott önéletrajz (a Casada Hungary Kft. Központi irodájában, vagy bármely megjelenési pontján)
- interneten keresztül (az aktuálisan használt hirdetési csatorná(ko)n, pl. profession.hu, Facebook, LinkedIN oldalakon)
- munkaközvetítő cégeknél történő jelentkezéssel
Az adatkezelés időtartama: A meghirdetett feltételek szerint (ennek hiányában az álláspályázat lezárásáig), illetve az érintett hozzájárulásának visszavonásáig, a papír alapú önéletrajz átvételétől, vagy az elektronikus feltöltéstől/frissítéstől számított maximum egy évig.
Felvett dolgozó személyes adatainak kezelése vonatkozásában a munkajogi rendelkezések az irányadók.
Adattovábbítás: Nem történik
Adatfeldolgozó: Könyvelési- és bérszámfejtési szolgáltató, illetve Marketing szolgáltató felé (részleteket ld. az Adatfeldolgozók c. pontban)
Az adatszolgáltatás módja: önkéntes

A Casada Hungary Kft. felhívja szíves figyelmét, hogy az Ön által megadott adatok valóságtartalmáért a felelősség Önt terheli.
Személyes adatainak módosítását (helyesbítését), illetve törlését a regisztrációt követően bármely időpontban kérheti.

 

IV/2. Online tevékenység

 

A Casada Hungary Kft. weboldalának felkeresése és online szolgáltatásainak igénybe vétele során a szükséges adatok rögzítésre kerülnek. Ilyenek az Ön termináleszköze (például számítógép, mobiltelefon, stb.) által használt IP-cím, az aktuális dátum és idő, termináleszköze böngészőjének típusa és operációs rendszere, valamint a felkeresett oldalak. Az adatok az adatbiztonság és az online szolgáltatások optimalizálása érdekében kerülnek gyűjtésre. Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja, valamint az Info tv. 6. § (1) bekezdés b) pontja. A Casada Hungary Kft. jogos érdeke, hogy óvja weboldalát és javítsa szolgáltatásainak színvonalát. Minden egyéb adatkezelés – az anonim formában történő, statisztikai célú adatkezelés kivételével – a jelen adatvédelmi tájékoztatónak megfelelően történik. A Casada Hungary Kft. megfelelő műszaki óvintézkedéseket tett annak biztosítása érdekében, hogy a regisztrációhoz, vagy egyéb szolgáltatásokhoz történő bejelentkezéskor kódolva, vagyis illetéktelen hozzáféréssel szemben védettek legyenek az adatok.

 

a. A https://casada.hu/ oldal használata


A kezelt adatok köre: Dátum, a honlap használatának időpontja, felhasználó eszközének és böngészőjének adatai, felhasználó számítógépének IP címe, földrajzi elhelyezkedése
Az adatkezelés jogalapja: Az érintett önkéntes hozzájárulása (Info tv. 5. § (1) bekezdés a) pontja)
Az adatkezelés célja: a WEB oldalt látogatók adatainak követése, a honlap működésének biztosítása, visszaélések megakadályozása, a felhasználók részére történő ügyfélszolgálati segítségnyújtás, a tranzakciók visszaigazolása és a felhasználók védelme érdekében végzett fraud-monitoring.
Az adatkezelés időtartama: Honlap látogatói esetében egy hónap
Adattovábbítás: Nem történik
Adatfeldolgozó: -
Az adatszolgáltatás módja: önkéntes

 

b. A https://casada.hu/kapcsolat/ oldalon található office@casada.hu email cím adatkezelése


A kezelt adatok köre: Név, cím, e-mail cím, telefonszám, továbbá az alany által megadott esetleges további adatok
Az adatkezelés jogalapja: Az érintett önkéntes hozzájárulása (Info tv. 5. § (1) bekezdés a) pontja), valamint fogyasztó által tett panasz esetén a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdés
Az adatkezelés célja: Válasz adása a megadott e-mail címre érkező megkeresésekre
Az adatkezelés időtartama: Az e-mail címre érkezett levél megválaszolását követő 5 évig
A reklamációkkal kapcsolatos levelek megtartása a törvényi megfelelőség biztosítása érdekében 8+1 év.
Adattovábbítás: Nem történik
Adatfeldolgozó: -
Az adatszolgáltatás módja: önkéntes

 

c. A Casada Hungary Kft. WEB oldalainak cookie kezelése („süti tájékoztató”)


A kezelt adatok köre: Dátum, honlapra belépés időpontja, az Ön IP-címe
Az adatkezelés jogalapja: Az érintett önkéntes hozzájárulása (Info tv. 5. § (1) bekezdés a) pontja), a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja
Jelen „süti tájékoztató” elfogadásával Ön hozzájárul az adatok sütiken keresztül történő kezeléséhez.
Az adatkezelés célja: a felhasználói élmény növelése a WEB oldalon, az oldalt látogatók adatainak követése, a honlap működésének biztosítása, visszaélések megakadályozása, a felhasználók részére történő ügyfélszolgálati segítségnyújtás, a tranzakciók visszaigazolása és a felhasználók védelme érdekében végzett fraud-monitoring.
A Casada Hungary Kft. oldalain sütik (cookies) működnek. Ezek kis méretű szöveges állományok, amik az Ön terminál eszközén kerülnek eltárolásra.
Egyes sütik törlődnek a böngészés befejeztével, azaz a böngésző bezárásával (ún. ideiglenes sütik), más sütik pedig az Ön eszközén maradnak és lehetővé teszik az Ön böngészőjének felismerését a következő látogatás alkalmával (állandó sütik). Böngészőjét beállíthatja úgy, hogy tájékoztatást kapjon a sütik elhelyezéséről és eldönthesse, hogy elfogadja-e a sütiket, vagy elutasítsa azokat. További információkat internetböngészője súgójában találhat. Amennyiben nem fogadja el a sütiket, a Casada Hungary Kft. weboldalának használhatósága korlátozott lehet.

A következő sütik (cookie-k) használata lehetséges a Casada Hungary Kft. oldalain:

 • - működési/funkcionális sütik: ezek a sütik segítenek a szükséges tartalom betöltésében
 • - elengedhetetlenül szükséges sütik: ezek a sütik szükségesek az oldal működéséhez és fő funkcióihoz
 • - teljesítmény sütik: ezekkel a sütikkel időt spórolhat, hiszen növelik az oldal betöltési sebességét
 • - ajánlat sütik: ezek a sütik teszik lehetővé az akciós ajánlatok megjelenítését, az Ön igényeihez igazított tartalommal
 • - harmadik fél sütik: a felhasználói élmény javítása érdekében harmadik felek által kezelt eszközök is alkalmazásra kerülnek (pl. Facebook, Youtube és egyéb plug-inok). Ezekkel a sütikkel lehetősége nyílik tartalmat megosztani a közösségi hálón, illetve extra anyagokat megtekinteni a szolgáltatásokról.

Tekintve, hogy a Casada Hungary Kft. (illetve tárhely és/vagy tartalom szolgáltatója) nem tudja harmadik fél által elhelyezett sütiket sem blokkolni, sem befolyásolni, az adott sütikről az adott szolgáltatás oldalán kaphat felvilágosítást.

 

A Tawk.to által üzemeltett kapcsolattartó és ügyfél levelezés szoftverhez szükséges sütik (https://www.tawk.to/privacy-policy/), melyek biztosítják a megfelelő működést:

- __tawkuuid (érvényességi idő: 10 év)
- Tawk_xxxxxxxxxxxx: (érvényességi idő: 6 hónap)
- TawkConnectionTime: (érvényességi idő: 1 év)

 

A Casada Hungary Kft. honlapja(i) által létrehozott sütik:


- __mid: Általános azonosítás böngészőnként. Egy egyedi azonosító, ami arra használatos, hogy azonosítsa a felhasználót és biztosítsa a megfelelő működést. Szükséges a kosár funkció működéséhez. (Érvényességi idő: 2 év)
-
__acceptedcookie: A süti feltételek elfogadását jegyző süti. Ez tárolja, hogy a felhasználó elfogadta a feltételeket. (Érvényességi idő: 1 év) - geo_lastrefresh: Casada üzletekhez helymeghatározás utolsó frissítés ideje. (Érvényességi idő: 1 év) - geo_latlng: A geolocation által meghatározott, előre engedélyezett helymeghatározás által biztosított GPS koordináták, amik a Casada üzletekhez használatosak. A legközelebbi üzlet felajánlásához szükséges. (Érvényességi idő: 1 év)
- popupHostSessionID: Belső pop-up (felugró ablak) reklám szoftverhez szükséges egyedi azonosító, mely segít abban, hogy az egyes látogatóknak megfelelően működjön. Személyes adatokkal nem összeköthető. (Érvényességi idő: 1 hónap)

A Casada Hungary Kft. a Google Inc. („Google”) által biztosított Google Analytics internetes elemző szolgáltatást is igénybe veszi. A Google Analytics szintén használ sütiket. A sütik által az Ön weboldalhasználatával kapcsolatban létrehozott információk általában egy USA-beli Google-szerverre kerülnek és ott tárolják őket. Ezt megelőzően a Google lerövidíti az Ön IP-címét az Európai Unió tagállamain és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás részes államain belül. Teljes IP-címet csak kivételes esetekben továbbítanak lerövidítés céljából a Google USA-ban található szervereire. A Google a weboldal üzemeltetője megbízásából ezen információk alapján értékeli az Ön weboldalhasználatát és weboldalaktivitással kapcsolatos jelentéseket készít, valamint további weboldal- és internethasználattal kapcsolatos szolgáltatásokat nyújt a weboldal üzemeltetője számára. Az Ön böngészője által a Google Analytics szolgáltatása révén továbbított IP-címet nem kapcsolják össze a Google más adataival. A böngészője megfelelő beállításainak kiválasztásával Ön elutasíthatja a sütik használatát. Ön megtilthatja azt is, hogy a Google gyűjtse és feldolgozza a sütik által létrehozott és az Ön weboldalhasználatára vonatkozó adatokat (beleértve az Ön IP-címét). Ehhez töltse le és telepítse a következő linken található beépülő böngészőmodult: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

AdWords ügyfélként a Google Conversion Tracking eszközt, a Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google”) által biztosított szolgáltatást is használja a Casada Hungary Kft. A Google AdWords a casada.hu oldalait a Google reklámfelületén jeleníti meg. Amikor Ön egy Google hirdetésre kattintva lép be a Casada honlapra, a Google Adwords egy sütit („konverziós süti”) helyez el az Ön által használt eszközön. Ez a süti 30 nap múlva jár le. A süti személyazonosítás céljából nem kerül felhasználásra. Ameddig a süti érvényben van, amikor Ön bizonyos oldalakat felkeres, a Casada Hungary Kft. és a Google látja, hogy valaki rákattintott a hirdetésre, amely átirányította a felhasználót a Casada oldalra. Minden AdWords ügyfél eltérő sütit kap. A sütiket ezért az AdWords ügyfelek honlapjain keresztül nem lehet nyomon követni. A konverziós süti által összegyűjtött információk alapján konverziós statisztikákat hoznak létre a konverziós nyomon követést választó AdWords ügyfelek részére. Az AdWords ügyfelek látják, hogy hány felhasználó kattintott rá a saját hirdetésükre és lett átirányítva egy adott oldalra a konverziós azonosító segítségével.
(A Casada Hungary Kft. Adwords fiókja a powerbard2@gmail.com e-mail címhez van társítva.)

A Google YouTube ügyfélként a Google YouTube, a Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google”) által biztosított szolgáltatást is használja a Casada Hungary Kft. A Google YouTube a casada.hu oldalait a Google YouTube reklámfelületén jeleníti meg. Amikor Ön egy Google YouTube hirdetésre kattintva lép be a Casada honlapra, a Google YouTube egy sütit („konverziós süti”) helyez el az Ön által használt eszközön. Ez a süti 30 nap múlva jár le. A süti személyazonosítás céljából nem kerül felhasználásra. Ameddig a süti érvényben van, amikor Ön bizonyos oldalakat felkeres, a Casada Hungary Kft. és a Google látja, hogy valaki rákattintott a hirdetésre, amely átirányította a felhasználót a Casada oldalra. Minden Google Youtube ügyfél eltérő sütit kap. A sütiket ezért a Google YouTube ügyfelek honlapjain keresztül nem lehet nyomon követni. A konverziós süti által összegyűjtött információk alapján konverziós statisztikákat hoznak létre a konverziós nyomon követést választó Google YouTube ügyfelek részére. A Google YouTube ügyfelek látják, hogy hány felhasználó kattintott rá a saját hirdetésükre és lett átirányítva egy adott oldalra a konverziós azonosító segítségével.
(A Casada Hungary Kft. Google YouTube fiókja a reklam.csaba@gmail.com e-mail címhez van társítva.)

Önhöz semmiféle személyazonosításra alkalmas információ nem jut el. Amennyiben nem kíván részt venni a nyomon követési folyamatban, elutasíthatja, hogy a rendszer az ehhez szükséges sütit elhelyezze - például beállíthatja a böngészőjét, hogy az ne engedélyezze sütik automatikus elhelyezését. A konverziós sütik elhelyezését úgy is megakadályozhatja, hogy a böngészőjében beállítja a „googleadservices.com” domain-ről származó sütik blokkolását.

Az adatkezelés időtartama: Egyes sütik törlődnek a böngészés befejeztével (az adott munkamenet végén), vagyis a böngésző bezárásával (ideiglenes sütik). Más sütik az Ön eszközén maradnak (általában egy hónapig) és lehetővé teszik a Casada Hungary Kft. számára, hogy felismerjék az Ön böngészőjét a következő látogatás alkalmával (állandó sütik).
A Google Adwords esetén az adatok megőrzési ideje: 14 hónap.
Adatfeldolgozó:
-
Az adatszolgáltatás módja: önkéntes

 

d. Linkek közösségi média szolgáltatókhoz / közösségi média böngésző bővítményekhez:


Az Ön adatainak védelme érdekében a Casada Hungary Kft. olyan technikai megoldásokat alkalmaz, amik biztosítják, hogy az adatok a közösségi böngésző-bővítményeken keresztül az adott közösségi hálózat szolgáltatójához történő átvitelére kizárólag akkor kerülhessen sor, ha Ön a közösségi böngésző-bővítményeket előzőleg aktiválta/jóváhagyta. 
A közösségi böngésző-bővítmények eredetileg nincsenek aktiválva és azok külön aktiválás nélkül nem lépnek kapcsolatba a Facebook, vagy más közösségi hálózat-üzemeltetők szervereivel. Ha Ön ezeket a deaktivált böngésző-bővítményeket a Casada Hungary Kft. honlapján bekapcsolja, ezzel hozzájárul a jelen szakaszban említett személyes adatainak a közösségi hálózatokhoz történő továbbításához. Az aktiválást követően a közösségi böngésző-bővítmények kapcsolatba lépnek az adott közösségi hálózattal. Ezt követően újabb kattintással ajánlást küldhet az adott közösségi hálózaton belül. Amennyiben a Casada Hungary Kft. weboldalának felkeresésekor már be van jelentkezve valamilyen közösségi hálózatra, nem jelenik meg a belépéssel kapcsolatos további párbeszédablak. A kezdetben kikapcsolt közösségi böngésző-bővítmények aktiválásakor a bővítmények kapcsolatba lépnek a közösségi hálózatok által használt szerverekkel. Mindegyik közösségi böngésző-bővítmény az adott közösségi hálózathoz továbbítja az adatokat. A Casada Hungary kft-nek semmilyen ráhatása nincs arra, hogy az adott közösségi hálózat mennyi adatot gyűjt össze a közösségi böngésző-bővítmény segítségével.
Amennyiben a Casada weboldal felkeresésekor már be van jelentkezve valamilyen közösségi hálózatra, előfordulhat, hogy az adott közösségi hálózat üzemeltetője az Ön látogatását a közösségi böngésző-bővítmény aktiválásakor hozzárendeli az Ön fiókjához. Közösségi böngésző-bővítmény funkciók (pl. a „Like” gomb, hozzászólás, stb.) használatakor az erre vonatkozó információk az Ön böngészőjéről közvetlenül továbbítódnak az adott közösségi hálózatra, ahol tárolásra kerülnek. Ugyanez történik akkor, amikor a megfelelő ikonra történő kattintással előhívja a közösségi média üzemeltető weblapját.
A közösségi hálózatok a közösségi böngésző-bővítmények aktiválását követően akkor is megkaphatják és tárolhatják az Ön által használt eszköz IP címét és a böngészőre és operációs rendszerre vonatkozó információkat, ha Ön nem tagja a közösségi hálózatnak. Ha a közösségi hálózatok által történő adatgyűjtés, adatfeldolgozás és az adatok felhasználása körét és célját illetően az Ön az adatvédelemmel kapcsolatos jogairól és jogorvoslati lehetőségeiről szeretne tájékozódni, kérjük, olvassa el az adatvédelemre vonatkozó tájékoztatást.
Ön a közösségi oldalak kikapcsolásával bármikor visszavonhatja a hozzájárulását.
A Casada Hungary Kft. weboldalai a Facebookra és a Google Plus-ra egyszerű linkeket is tartalmaznak. Ilyen esetben kizárólag akkor kerül sor adatok továbbítására az említett közösségi média-üzemeltetőkhöz, amikor Ön az adott ikonra (pl. a Facebook esetében az „f” ikonra, vagy a Google Plus esetében a „+1” ikonra) kattint. Amikor Ön rákattint az adott ikonra, az adott közösségi média-üzemeltető oldala felugró ablak formájában nyílik meg. Ezeken az oldalakon Ön az adott közösségi média-üzemeltető szabályzatának megfelelően a termékeinkkel kapcsolatos információkat tehet közzé.

A kezelt adatok köre:  Dátum, honlapra belépés időpontja, az Ön IP-címe és az operációs rendszerre vonatkozó információk
A Casada Hungary kft-nek semmilyen ráhatása nincs arra, hogy az adott közösségi hálózat mennyi adatot gyűjt össze a közösségi böngésző-bővítmény segítségével.
Az adatkezelés jogalapja: Az érintett önkéntes hozzájárulása (Info tv. 5. § (1) bekezdés a) pontja), a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja
Az adatkezelés célja: a Casada Hungary Kft. honlapján megjelenő, illetve az egyes közösségi oldalakon nyilvántartott adatok egyszerű megosztása, többlet információ megjelenítése, a felhasználói élmény növelése
Az adatkezelés időtartama: a közösségi oldalak kikapcsolásáig (a hozzájárulás visszavonásáig)
Adattovábbítás: Mindegyik közösségi böngésző-bővítmény az adott közösségi hálózathoz továbbítja az adatokat
Adatfeldolgozó: -
Az adatszolgáltatás módja: önkéntes

A Casada Hungary Kft. az alábbi közösségi hálózatokhoz tartozó beépülő böngésző bővítményeket használja:
- Facebook (üzemeltető: Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA)
- Google Plus (üzemeltető: Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA)
- Instagram (üzemeltető: Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA)
- YouTube (üzemeltető: Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA)

 

e. WEB-Shop:


A kezelt adatok köre: név, e-mail cím és szállítási cím (irsz, megye, utca, házszám), telefonszám
Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása (Info tv. 5. § (1) bekezdés a) pontja), az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. §. Az adatkezelés célja: Online értékesítés, az éppen aktuális online aktivitás támogatása (az Általános Vásárlási Feltételeket és az Adatkezelési tájékoztatót a vásárlók online elérik, a vásárlás feltétele ezen anyagok megismerése és elfogadása.)
Az adatkezelés időtartama: A regisztrációt követő egy hónapon belül a süti (cookie) adatok törlődnek az oldalt üzemeltető szoftverről. (Az adatbázisban a megrendelésekre vonatkozó adatok a törvényi előírásoknak való megfelelés érdekében 8+1 évig megmaradnak.)
Adattovábbítás:

 • bizonyos termékek megvásárlása, valamint a termék speciális beállításainak személyre szabott letöltési lehetőségére vonatkozó igénye esetén a Casada Hungary Kft. anyavállalata (Casada International GmbH, 33104 Paderborn, Germany, Obermeiers Feld 3, tel.: +49 05254 931249-0, fax: +49 05254 931249-9, mail info@casada.com), illetve a gyártó cég felé a következő adatok kerülnek továbbításra: e-mail cím
 • banki hitelkonstrukció, illetve részletfizetési igény esetén a következő pénzügyi szolgáltató felé történik adattovábbítás: Magyar Cetelem Bank Zrt (1062 Budapest, Teréz körút 55-57. Tel. (061) 458-6070)

Adatfeldolgozó: -
Az adatszolgáltatás módja: önkéntes

 

f. Ügyfélkapu:


A kezelt adatok köre:
Ügyfél regisztráció során: e-mail cím, jelszó, név; vásárláshoz szükséges adatok: név, cím (irsz, megye, utca, házszám), telefonszám
Partner regisztráció során: e-mail cím, jelszó, név, cég adatok (cégnév, adószám, székhely, posta cím); vásárláshoz szükséges adatok: név, cím (irsz, megye, utca, házszám), telefonszám
Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása (Info tv. 5. § (1) bekezdés a) pontja), az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. §.
Az adatkezelés célja: a felhasználó kényelmét szolgálandó a vásárlások során gyakran használt adatok eltárolása, valamint dokumentumokhoz és megrendelései adatokhoz való hozzáférés.
Az adatkezelés időtartama: az adatkezelési hozzájárulás visszavonásáig
Adattovábbítás: Nem történik
Adatfeldolgozó: -
Az adatszolgáltatás módja: önkéntes

 

g. Casada adatbekérő online űrlapok:


A Casada Hungary Kft. az adatok megadásának és célba juttatásának egyszerűsítése érdekében ún. online űrlapokat alkalmaz. Ezen űrlapok mindössze beviteli képernyőként szolgálnak, adat tárolás nem történik, a megadott adatok közvetlenül a Casada Hungary Kft. számítástechnikai rendszerébe (Webgalamb) kerülnek. Az online űrlapok az adott tevékenységet, illetve folyamatot hivatottak támogatni, úgy mint pl. Casada partner megkeresések, online regisztráció, regisztráció felvételi tréningre, ügyfél véleményezések termékről, ügyfél üzenetek, termék javítási igény beküldése, termék ajánló/információ igénylése, ajánlási kupon, üzleti partner feliratkozás, Casada hibabejelentő, garancia regisztráció.
A kezelt adatok köre: a fent említett tevékenységektől, illetve folyamatoktól függően az érintett ügyfél, partner, illetve munkatárs által rögzítve: a rögzítés időpontja, ügyfél/partner neve, címe, telefonszáma, e-mail címe, érintett termék megnevezése, kódszáma, a vásárlás időpontja, a hiba/jelenség/tulajdonság leírása, garanciális feltételek, egyéb megjegyzések, vélemények és üzenetek.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása (Info tv. 5. § (1) bekezdés a) pontja), az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. §.
Az adatkezelés célja: adatok és információk beküldése a Casada Hungary Kft. részére
Az adatkezelés időtartama: az adatkezelési hozzájárulás visszavonásáig, (a reklamációkkal kapcsolatos információk megtartása a törvényi megfelelőség biztosítása érdekében 8+1 év)
Adattovábbítás: Nem történik
Adatfeldolgozó: -
Az adatszolgáltatás módja: önkéntes

 

h. Casada prémium szolgáltatásokkal kapcsolatos űrlapok:


A Casada Hungary Kft. bizonyos termék- illetve szolgáltatási rendszerei kapcsán online foglalási-, illetve egyeztetési felületeken keresztül biztosítja ügyfeleinek és partnereinek a kényelmes ügyintézést és információ kérést.
Ilyen oldalak pl:
https://www.braintronics.hu/online-idopont-foglalas/
https://www.braintronics.hu/kapcsolat/
https://www.braintronics.hu/finanszirozas/
https://www.braintronics.hu/legyel-szerkesztonk/
Ezen űrlapok mindössze beviteli képernyőként szolgálnak, adat tárolás nem történik, a megadott adatok közvetlenül a Casada Hungary Kft. számítástechnikai rendszerébe (Webgalamb), illetve levelezési rendszerébe kerülnek
A kezelt adatok köre: a rögzítés időpontja, ügyfél/partner neve, telefonszáma, e-mail címe, foglalási időpont, egyéb megjegyzések és üzenetek,
továbbá űrlaptól függően: cég neve, ügyfél/partner címe, születési idő, lízing időtartam.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása (Info tv. 5. § (1) bekezdés a) pontja), az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. §.
Az adatkezelés célja: adatok beküldése a Casada Hungary Kft. részére, továbbá részletes tájékoztató kérése az ügyfél/partner által
Az adatkezelés időtartama: az adatkezelési hozzájárulás visszavonásáig
Adattovábbítás:

 • bizonyos termékek megvásárlása, valamint a termék speciális beállításainak személyre szabott letöltési lehetőségére vonatkozó igénye esetén a Casada Hungary Kft. anyavállalata (Casada International GmbH, 33104 Paderborn, Germany, Obermeiers Feld 3, tel.: +49 05254 931249-0, fax: +49 05254 931249-9, mail info@casada.com), illetve a gyártó cég felé a következő adatok kerülnek továbbításra: e-mail cím

Adatfeldolgozó: -
Az adatszolgáltatás módja: önkéntes

 

IV/3. Vevő elemzés, marketing, piackutatás és közvélemény kutatás

 

A megrendelőn, a WEB Shop felületen és/vagy a regisztrációs űrlapon megadott személyes adatai a Casada Hungary Kft. Információbiztonsági és Adatkezelési Szabályzata által előírtak alapján tárolásra és feldolgozásra kerülnek, amelyek bázisát képezik az ügyfélkapcsolat fenntartásának, az elemzéseknek, a hirdetési- és marketingkampányokkal kapcsolatos tájékoztatásnak és a jövőbeli üzleti tranzakcióknak.
Az adatfeldolgozás az Adatkezelő jogos érdeke, hiszen a Casada Hungary Kft. arra törekszik, hogy tájékoztassa Önt a termékeiről, szolgáltatásairól és ajánlatairól, valamint, hogy fenntartsa Önnel az üzleti kapcsolatot. Személyes adatai csak abban az esetben kerülnek felhasználásra, ha ahhoz Ön előzetesen hozzájárult. Ezen hozzájárulás alapján Ön további információkat kaphat e-mailben, SMS-ben vagy telefonon.
A Casada Hungary Kft. a piaci trendek és felhasználói igények mélyebb megismerése céljából időnként piackutatást és közvélemény kutatást (vásárlói visszajelzések felmérése) is végez, de természetesen kizárólag az Ön hozzájárulásával és az Ön által megadott csatornákon keresztül.
Az eltárolt adatok szükséges esetben nyilvános forrásokból (pl. telefonkönyvek, nyilvános cégadatbázisok) származó információkkal kerülnek kibővítésre annak érekében, hogy a Casada Hungary Kft. folyamatosan emelni tudja szolgáltatásainak színvonalát, javítsa az ügyfélkapcsolatokat és személyre szabott ajánlatokat tudjon nyújtani vásárlóinak és ügyfeleinek.
Ezek az adatkezelések tehát az Ön hozzájárulásán alapulnak (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont, Info tv. 5. § (1) bek. a) pont).

 

a. Promóciók, aktivitások


A kezelt adatok köre: Név, keresztnév/megszólítás, cím, telefonszám, mobil szám, születési dátum, e-mail cím, vásárlás adatai
Az adatkezelés jogalapja:    Az érintett önkéntes hozzájárulása (Info tv. 5. § (1) bekezdés a) pontja), a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése, a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. §
Az adatkezelés célja: Tájékoztatás és a Casada Hungary Kft. aktuális promócióira, nyereményjátékaira való felhívás az engedélyezett csatornákon.
Az adatkezelés időtartama: Az egyes kapcsolattartási csatornák esetén, azzal összefüggésben az adatkezelésre vonatkozó hozzájárulás visszavonásáig történik. A számla megőrzése a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8+1 évig történik.
Adattovábbítás: Nem történik
Adatfeldolgozó: Marketing szolgáltató (részleteket ld. az Adatfeldolgozók c. pontban)
Az adatszolgáltatás módja: önkéntes
A nyereményjátékok nyerteseinek neve és a nyereményátvételről készült fotók – az érintettek általi engedélyezés esetén – a Casada Hungary Kft. saját honlapján és/vagy a Facebook oldalán kerül publikálásra.

 

b. Direkt marketing levelek:


A kezelt adatok köre: Név, keresztnév/megszólítás, cím, telefonszám, mobil szám, születési dátum, e-mail cím, vásárlás adatai
Az adatkezelés jogalapja: Az érintett önkéntes hozzájárulása (Info tv. 5. § (1) bekezdés a) pontja), a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése, a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. §
Az adatkezelés célja: Tájékoztatás és a Casada Hungary Kft. aktuális promócióira, nyereményjátékaira való felhívás az engedélyezett csatornákon.
Az adatkezelés időtartama: Az egyes kapcsolattartási csatornák esetén, azzal összefüggésben az adatkezelésre vonatkozó hozzájárulás visszavonásáig történik. A számla megőrzése a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8+1 évig történik.
Adattovábbítás: Nem történik
Adatfeldolgozó: Marketing szolgáltató (részleteket ld. az Adatfeldolgozók c. pontban)
Az adatszolgáltatás módja: önkéntes
A nyereményjátékok nyerteseinek neve és a nyereményátvételről készült fotók – az érintettek általi engedélyezés esetén – a Casada Hungary Kft. saját honlapján és/vagy a Facebook oldalán kerül publikálásra.

 

c. Piackutatás

 

A kezelt adatok köre: Cégnév, név, e-mail cím, telefonszám, mobil szám, születési dátum, vásárlás adatai, fogyasztói/vásárlói szokások felméréséből származtatott adatok
Az adatkezelés jogalapja: Az érintett önkéntes hozzájárulása (Info tv. 5. § (1) bekezdés a) pontja), a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény 12. §
Az adatkezelés célja: A Casada Hungary Kft. vásárlói és potenciális ügyfelei tekintetében fogyasztói/vásárlói szokások felmérése
Az adatkezelés időtartama: Az egyes kapcsolattartási csatornák esetén, azzal összefüggésben az adatkezelésre vonatkozó hozzájárulás visszavonásáig történik. A számla megőrzése a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8+1 évig történik.
Adattovábbítás: Nem történik
Adatfeldolgozó: Marketing szolgáltató (részleteket ld. az Adatfeldolgozók c. pontban)
Az adatszolgáltatás módja: önkéntes
A piackutatás megvalósításának módszerei: Online, e-mailben történő megkeresés / Telefonos megkeresés / Ügynökségen, illetve szolgáltatón keresztül (kizárólag publikus, bárki számára elérhető adatok felhasználásával készült piackutatások)

 

d. Közvélemény-kutatás

 

A kezelt adatok köre: Cégnév, név, e-mail cím, telefonszám, mobil szám, születési dátum, vásárlás adatai, fogyasztói/vásárlói szokások felméréséből származtatott adatok
Az adatkezelés jogalapja: Az érintett önkéntes hozzájárulása (Info tv. 5. § (1) bekezdés a) pontja), a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény 12. §
Az adatkezelés célja: A Casada Hungary Kft. vásárlói és potenciális ügyfelei tekintetében a legutóbbi kapcsolatfelvétel és/vagy vásárlással kapcsolatos tapasztalatok felmérése (kizárólag az engedélyezett kapcsolattartási csatornák alkalmazásán keresztül)
Az adatkezelés időtartama: Az egyes kapcsolattartási csatornák esetén, azzal összefüggésben az adatkezelésre vonatkozó hozzájárulás visszavonásáig történik. A számla megőrzése a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8+1 évig történik.
Adattovábbítás: Nem történik
Adatfeldolgozó: Marketing szolgáltató (részleteket ld. az Adatfeldolgozók c. pontban)
Az adatszolgáltatás módja: önkéntes

 

V. Adatfeldolgozás, adattovábbítás

 

A Casada Hungary Kft. a nemzetközi szinten működő Casada GmbH. leányvállalata. A Casada Hungary Kft. az I. és II. pontokban jelzett célok elérése (ilyen adatfeldolgozó pl. az online Casada WEB Shop fejlesztője és üzemben tartója, marketing szolgáltató, nyomdai szolgáltató, stb.), valamint bizonyos szolgáltatások (pl. termék speciális beállításainak személyre szabott letöltési lehetősége, banki hitelkonstrukció igénybe vétele) biztosítása érdekében érdekében különféle szolgáltatókat – a GDPR és az Info tv. értelmezésében adatfeldolgozókat – vesz igénybe a GDRP 28. cikke és az Info tv. 10.§-a alapján, illetve adatokat továbbít anyavállalata, illetve pénzügyi szolgáltatók felé.
Szigorú titoktartási és szolgáltatási szerződések biztosítják, hogy ezek a szolgáltatók az európai adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően dolgozzák fel a személyes adatokat.
A Casada Hungary Kft. személyes adatokat más címzettek számára nem továbbít, kivéve azokat az eseteket, amikor erre a törvény kötelez.

 

VI. Adatfeldolgozók adatai

 

Név: SHS Kft
Székhely:  7342 Mágocs, Szabadság u. 31. / 7601 Pécs, Rákóczi u. 35-37
Elérhetőség: 72/560-041,
E-mail:  hochschorner.agnes@shskft.hu

Adatfeldolgozási feladat: A Casada Hungary Kft. által megvalósított értékesítések és egyéb, az üzletmenethez tartozó adatok könyvelése, a dolgozókkal kapcsolatos foglalkoztatási adatok kezelése, munkaidő nyilvántartás és bérszámfejtés

 

Név: Kordé Anita EV.
Székhely:  7626 Pécs, Ady Endre utca 30.
Elérhetőség: 30/936-343
E-mail:  reklam.csaba@gmail.comreklam1@t-online.hu

Adatfeldolgozási feladat: Az értékesítéssel, regisztrációval, a hírlevelek és egyéb promóciós aktivitások előkészületeivel és kivitelezésével kapcsolatos tevékenységek, valamint piackutatással és közvélemény kutatással összefüggő feladatok ellátása

 

Név: Infocomplex Bt.
Székhely:  7630 Pécs, Edison u. 1.
Elérhetőség: 72/555-777
E-mail:  support@infocomplex.hu

Adatfeldolgozási feladat :A Casada Hungary Kft. mindennapi tevékenységét támogató számítástechnikai rendszerek működésének biztosítása, informatikai tanácsadás és hibaelhárítás.

 

Név: Maxer Hosting Kft
Székhely:  1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22.
Elérhetőség: 1/257-9913,
E-mail:  info@maxer.hu

Adatfeldolgozási feladat :A Casada Hungary Kft. WEB alapú rendszereinek tárhely szolgáltatója és a WEB-Shop üzemeltetője

 

Név: Last-Mile Kft
Székhely:  7633 Pécs, Tüzér u. 8.
Elérhetőség: +3672/214-161
E-mail: 

Adatfeldolgozási feladat : A Casada Hungary Kft. e-mail levelezésének, internetének és voit telefonrendszerének szolgáltatója.

 

Név: Nemzetközi Követeléskezelő Kft.
Székhely:  9161 Győrsövényház, Ady Endre u. 7.
Elérhetőség: +36 70 938 3801
E-mail: 

Adatfeldolgozási feladat : A Casada Hungary Kft. vevői tartozásainak, illetve kintlévőségeinek kezelése.

 

Név: Lipóczki Dávid
Székhely:  7630 Pécs, Diósi út 49.
Elérhetőség: 36 70 601 03 07
E-mail: 

Adatfeldolgozási feladat : A Casada Hungary Kft. hibás készülékeinek pécsi szervízbe szállítását végzi.

 

Név: E.N.S. Informatikai és Rendszerintegrációs Zrt.
Székhely:  9028 Győr, Szent Imre u. 69/a
Elérhetőség: 96/519-833
E-mail:  kapcsolat@webgalamb.hu

Adatfeldolgozási feladat : A Casada Hungary Kft. WebGalamb nevű online marketing szoftverével kapcsolatos technikai támogatás, a rendszer működésének biztosítása, informatikai tanácsadás és hibaelhárítás.

 

Név: MiniCRM Zrt.
Székhely:  1075 Budapest, Madách Imre út 13-14.
Elérhetőség: +36 (1) 999 - 0402
E-mail:  help@minicrm.hu

Adatfeldolgozási feladat : A Casada Hungary Kft. MiniCRM nevű online marketing szoftverével kapcsolatos technikai támogatás, a rendszer működésének biztosítása, informatikai tanácsadás és hibaelhárítás.

 

 

 

VII. Kötelező, illetve önkéntes adatszolgáltatás és megőrzési időszak

 

A következő adatok megadása szükséges ahhoz, hogy Ön a Casada Hungary Kft-vel vásárlási (illetve részletfizetési) szerződést/megállapodást köthessen, regisztrációja feldolgozásra kerülhessen és a fent említett ügyfélkapcsolat ápolás, elemzések, tájékoztatások és a jövőbeli üzleti tranzakciók megvalósulhassanak: az ügyfél neve, megszólítása, címe (kiszállítási címe), vezetékes és/vagy mobil telefonszáma, e-mail címe, születési dátuma.
A regisztráció során közölt adatok megadása minden esetben önkéntes.
Személyes adatait a Casada Hungary Kft. csak az ügyfélkapcsolat befejezéséig tárolja, kivéve a törvényi kötelezettség folytán megőrizendő adatok/dokumentumok (pl. a szigorú számadású bizonylatok). A kötelező adatkezelést a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, valamint az Info tv. 5. § (1) bek. b) pontja rendezi.
Az online felületeken a kötelező/önkéntes adatszolgáltatás és megőrzési időszak:
A személyes adatok megadása ebben az esetben sem kötelező. Ön nem köteles a személyes adatait megosztani a Casada Hungary Kft-vel, ahogy semmilyen törvényi- és/vagy szerződési kötelezettség sincsen ilyen irányú adatszolgáltatásra (kivéve a WEB Shop használatakor, amelyhez a IV/2 pontban jelzett adatokat biztosítania kell a szerződés teljesítéséhez). Amennyiben Ön úgy dönt, hogy nem adja meg a személyes adatait, az adott szolgáltatások el nem érésén kívül ez Önre semmiféle következménnyel nem jár. A weblapon megadott személyes adatokat a Casada Hungary Kft. kizárólag addig őrzi meg, ameddig erre szükség van annak a célnak az eléréséhez, amelynek érdekében az adatot feldolgozta (az adatkezelés céljait részletesen a IV. pontban találja). Azokban az esetekben, amikor figyelembe kell venni a kereskedelmi- és adóügyi jogszabályokban előírt megőrzési időszakokat is, a megőrzési időszak bizonyos adatok esetén akár 10 évre is kiterjedhet. Eltérő megőrzési időszak alkalmazására lehet szükség továbbá a Casada Hungary Kft. jogos érdekeinek védelme érdekében (pl. az adatbiztonság fenntartása, az adatok illetéktelen felhasználásának megelőzése, vagy bűnelkövetők elleni peres eljárás lefolytatása). A tárolt adatokhoz illetéktelen személyek nem férhetnek hozzá.

 

VIII. Jogorvoslati lehetőségek

 

A Casada Hungary Kft. a személyes adatokat az Európai Unió adatvédelmi rendelete (az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendelete, továbbiakban: GDPR) és a hazai jogszabályok (az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, a továbbiakban: Info tv.) előírásainak betartásával kezeli.
Az alábbi jogainak gyakorlása érdekében bármikor kapcsolatba léphet a publikus kapcsolattartási módokon:
• Hozzáférési jog (GDPR 15.cikk, Info tv. 15.§): joga van az adatkezelésre vonatkozó információkról, valamint a feldolgozott adatokról másolatot kérni.
Az érintett kérelmére a Casada Hungary Kft. tájékoztatást nyújt a kezelt adatok köréről, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozókról és az adatkezeléssel összefüggő egyéb tevékenységéről (pl. releváns adatvédelmi incidensek körülményeiről, a kapcsolatos intézkedésekről)
Az adatkezelőnek a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, de legfeljebb 25 napon belül kell közérthető formában – az érintett erre irányuló kérelme alapján írásban – megadnia a tájékoztatást. Ezen tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be.
• Helyesbítéshez való jog (GDPR 16.cikk, Info tv. 17.§): joga van kérni a pontatlan adatok helyesbítését és/vagy befejezetlen adatainak kijavítását.
Az érintett kérheti személyes adatainak helyesbítését, ha azok nem felelnek meg a valóságnak (és a valóságnak megfelelő személyes adatok az adatkezelő rendelkezésre állnak.)
• Törléshez való jog (GDPR 17.cikk, Info tv. 17.§ (2) bek.): joga van személyes adatainak törlését kérni és ahhoz is, hogy amennyiben a személyes adatai nyilvánosságra kerültek, a törlés iránti kérelme más adatkezelők felé is továbbításra kerüljön. A Casada Hungary Kft. törli a személyes adatot, amennyiben:
- annak kezelése jogellenes, 
- azt az érintett írásban, 
- a kezelt személyes adat hiányos/téves és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható (kivéve, ha a törlést törvény zárja ki),
- megszűnt az adatkezelés célja,
- lejárt az adatok tárolásának törvényben meghatározott megőrzési ideje, 
- azt a bíróság, vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) elrendelte.
A személyes adatok törlésére, zárolására, helyesbítésére 25 nap áll az adatkezelő rendelkezésére. Amennyiben az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti igényét nem teljesíti, 25 napon belül írásban közli az elutasítás indokait.
• Adatkezelés korlátozásához való jog (GDPR 18.cikk): joga van kérni az adatkezelés korlátozását
Adatok zárolása: az érintett kérésére, illetve ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit, a Casada Hungary Kft. zárolja a kérelmező személyes adatait. A zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.
• Adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20.cikk): joga van az Önre vonatkozó személyes adatokat strukturált, általánosan használt és gépileg olvasható formában megszerezni, valamint ezen adatok átadását kérni egy másik adatkezelő részére
• Tiltakozáshoz való jog (GDPR 21.cikk, Info tv. 21.§): joga van az adatkezelés ellen tiltakozni

 

Tiltakozás személyes adat kezelése ellen:
a) a személyes adatok kezelése kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy az adatkezelő, vagy harmadik fél jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;
b) a személyes adat felhasználása, vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
c) törvényben meghatározott egyéb esetben.
A Casada Hungary Kft. a tiltakozást a kérés benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, elbírálja és a döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Amennyiben az adatkezelő a tiltakozás megalapozottságát állapítja meg, az adatkezelést megszünteti és az adatokat zárolja, továbbá a tiltakozásról és az annak alapján tett intézkedésekről értesíti az érintetteket (beleértve mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében).
Amennyiben az adatkezelő a kérelemre nem válaszol, illetve az érintett az adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől (vagy a határidő elmulasztásától) számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.
Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. Az érintett választása szerint a per az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt megindítható. (A bíróság az ügyben soron kívül jár el.)
• Hozzájárulás visszavonásához való jog (GDPR 7.cikk (3) bek.): joga van a hozzájárulásán alapuló adatkezelésnél a hozzájárulását bármikor visszavonni (A hozzájárulás visszavonása az azt megelőző időszak adatkezelésének jogszerűségét nem befolyásolja.)
• Felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (GDPR 77.cikk): joga van a felügyeleti hatóságnál panaszt benyújtani, ha úgy ítéli meg, hogy az adatkezelés valamely jogszabállyal ellentétes.

Amennyiben a jogszabályi változások miatt szükségessé válik jelen adatvédelmi tájékoztató módosítása, a Casada Hungary Kft tájékoztatja Önt a releváns változásokról, valamint új hozzájárulást kér abban az esetben, ha a változtatások befolyásolják a beleegyezésen alapuló adatfeldolgozást.

Amennyiben az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével, vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Ha az adatkezelő mindezekkel az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet. Az érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért is. Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Adatkezelő nem téríti meg a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos, vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:


Név:                        Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely:                1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím:       1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon:                  (+36) 1/391-1400
Fax:                         (+36) 1/391-1410
E-mail:                    ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap:                   http://www.naih.hu

 

Casada Hungary Kft.,
Adatkezelési tájékoztató


Verzió: v.1.9
Érvényes: 2018.05.29-től